Veiligheid

Het zorgen voor veilige wijken en steden blijft een belangrijke opgave voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en de bewoners zelf. Hierbij is het belangrijk een goed zicht te krijgen op de problemen en de oorzaken van onveiligheid. Wat is er precies aan de hand, en waarom speelt dat juist hier? Minstens zo belangrijk is dat duidelijk wordt hoe overheid, burgers en andere (maatschappelijke) organisaties effectief kunnen samenwerken aan een veilige omgeving, en hoe de gemeente haar regierol invult. Een zorgvuldige combinatie van inhoud en proces kenmerkt de Seinpost-aanpak.

 

Veiligheid, of het ontbreken daarvan is het resultaat van de wisselwerking tussen sociale, economische, fysieke en criminogene omstandigheden in een buurt, wijk of stad. Met dit uitgangspunt ontwikkelde Seinpost een analysekader waarmee we het brede beleidsterrein als het ware ‘ordenen’ en zo behapbaar maken. Daarmee kan een goed inzicht worden gegeven in wat er speelt en wat daarvan de oorzaken zijn.

 

Seinpost en Veiligheid(sbeleid)

Daarnaast is de ‘hoe-vraag’ essentieel, hoe ziet de taak- en rolverdeling tussen de betrokken partijen er uit. Bij deze ‘pijlers van beleid’ gaat het bijvoorbeeld over hoe de gemeentelijke regierol het best kan worden vormgegeven, of er aantoonbaar effectief gewerkt wordt en of er sprake is van een ketenbenadering.

                      

Wij bieden u tal van methodieken en instrumenten om met alle belanghebbenden (burgers, professionals en nadrukkelijk ook het bestuur) integraal te werken aan veiligere wijken en steden. Zo geven wij samen met u richting aan effectieve beleidsvorming en -uitvoering.