Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

5 tips om tot een economische agenda te komenwaarmee je direct aan de slag kan! 

Seinpost is gestart met de actualisatie van de economische agenda de Peel. De bestaande regionale economische agenda uit 2016 is toe aan een actualisatie. Dit past bij de fase van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Een nieuwe agenda die rekening houdt met de impact van Corona, nieuwe trends en ontwikkelingen, maar bovenal een agenda die uitvoeringsgericht is. De vorige agenda heeft de samenwerking op economisch vlak in de Peel opgestart, maar nu is het tijd concreter te worden en de samenwerking naar een volgend niveau te brengen. Hoe zorgen we dat we aan het eind van het jaar een agenda hebben met draagvlak en uitvoeringskracht?  

 

Wij nemen jullie mee aan de hand van 5 tips.   

 

1) Alleen ga je sneller, samen kom je verder  

Het besef dat de economie over grenzen heen gaat leeft al jaren in de Brainportregio en de Peel. De brainportregio is een belangrijke economische motor in Nederland. Maar dat was niet vanzelfsprekend. De triple helix samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid kent haar basis in een crisis (het uiteenvallen van o.a. Phillips en DAF) en is deze regio uitgevonden.  

 

Figuur 1: denken in ecosystemen 

 

Toch is de samenwerking tussen de Peelgemeenten en Helmond als grote stad niet altijd vanzelfsprekend en kan de aansluiting naar bestaande samenwerkingsverbanden beter. Ook is de economie en arbeidsmarkt onderhevig aan een aantal transities en ontwikkelingen die over gemeentegrenzen heen gaan en allerlei partijen raken. Elke ondernemer heeft te maken met de grote opgaven zoals digitalisering, verduurzaming, energietransitie en bijvoorbeeld circulaire economie. Ook zijn de ruimtelijk economische opgaven grootde schaalvergroting in de landbouw, natuur en natuurontwikkeling, de druk vanuit ruimte voor bedrijvigheid, de energietransitie en woningen allemaal zaken die over gemeentegrenzen heen gaan. En 'last but not least’  arbeidsmarktvraagstukken als personeelstekorten in de groeisectoren, de flexibilisering, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en bijvoorbeeld onderwerpen als arbeidsmigratie en expats. Transities en ontwikkelingen die kansen bieden, maar ook met onzekerheid gepaard gaan.  

 

Het gevolg van al deze veranderingen is dat zowel de dynamiek als de diversiteit toeneemt. Het belang groeit om de regio met zijn stedelijk milieu en het platteland als één ecosysteem te zien. Om een veerkrachtig ecosysteem te krijgen is het van belang dat er voldoende draagkracht is, er kansen worden gegrepen om de economie naar een hoger plan te tillen, concurrerend te blijven en perspectief te bieden aan de inwoners en bedrijven.  

 

2) Leer! 

Al doende leert men. Passend bij de Brainport filosofie ‘Een leven lang lerenstarten we met een evaluatie. Niet om af te rekenen maar om te identificeren wat er (heel) goed gaat en vooruit te kijken wat nog beter (lees doelmatiger en doeltreffender) kan.Daarbij moet er ruimte en durf zijn om te experimenteren. We zullen ervoor zorgen dat er flexibiliteit wordt ingebouwd. Als blijkt dat iets niet werkt, of iets anders beter werkt, moet tijdig kunnen worden bijgestuurd.   

 

3) Sluit aan bij de kracht van de regio 

Verzin geen nieuwe dingen, bekijk waar de regio van nature sterk in is en nut dat uit.Elke regio heeft een eigen ontwikkelpad dat voortkomt uit en op zijn beurt invloed uitoefent op de economische structuur en de (cultuur van de) mensen die er wonen. Die van de Peel is heel sterk gelieerd aan de maakindustrie. Anders gezegd: De Peel maakt het in Brainport 

 

4) Bouw (verder) aan vertrouwen 

Kansen zien, faciliteren, stimuleren, doen en loslaten. Hoe organiseer je vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking? Spreek elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden en faciliteer. Denk niet voor mensen of partijen, maar doe het echt samen. Deel verantwoordelijkheden, geef elkaar vertrouwen en beschaam dit vertrouwen niet. 

 

5) Organiseer uitvoeringskracht: focus en resultaatgerichtheid 

Vergezichten zijn goed. Mik met je ambitie hoog. Ben niet bang de lat zo hoog te leggen dat ze in de Peel van nature zouden zeggen, dat het wel een tandje minder kan. Toch kan bijna onbereikbare ambitie, een moonshot, juist voor een regio als de Peel helpen. En dan te bedenken dat daarna pas  het moeilijke deel komt. De kunst de ambitie te vertalen in een uitvoeringsprogramma. Hoe maken we het praktisch? Waar gaan we er mee aan de slag? Welke meetbare doelen kun je bedenken die bijdragen aan de ambitie? Formuleer strategieën die ervoor zorgen dat je de doelen behaalt. Vertaal deze strategieën in maatregelen en projecten die je koppelt aan (meetbare) indicatoren. Dus wanneer is een maatregel (project) geslaagd? Belangrijk daarbij is te bedenken dat een veerkrachtige economie niet in één jaar tot stand komt. Probeer dus niet alles tegelijk te doen. Maar keuzes en houd (daarbij) focus. Start daar waar energie is en of middelen zijn. En wees ook pragmatisch en begin! 

 

Meer weten?

Willen jullie ook aan de slag met een regionaal economische of uitvoeringsagenda, neem contact op met onze collega's Lars Pijlman of Joep Janssen.

 

Joep Janssen

Joep Janssen

Creatieve doorzetter die zorgt voor verbinding tussen ondernemers en overheid

Tel. : 06 1351 1091
Email : j.janssen@seinpost.com
Lars Pijlman

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

Tel. : 06 5141 4766
Email : l.pijlman@seinpost.com