Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Arbeidsmigranten

Huisvesting migranten opgelost?

In Nederland werken inmiddels grote aantallen arbeidsmigranten: in 2012 naar schatting meer dan 200.000! De meesten voor een aantal weken of maanden, werkzaam in veel verschillende sectoren variërend van land- en tuinbouw en bouw tot zorg. Huisvesting is vaak een probleem: reguliere hotels en woningen zijn te duur, wat leidt tot andere keuzes die niet altijd goed uitpakken voor de arbeidsmigranten of de omgeving. Oplossingen op maat zijn nodig: als ondernemer of gemeente wilt u de huisvesting toch goed geregeld hebben?

Regionale verschillen

Natuurlijk zijn er grote verschillen in het aantal en de herkomst van de in een regio verblijvende arbeidsmigranten. In sommige gebieden is overwegend sprake van Zuid-Europese gasten of Britten/Ieren, in andere gebieden komen de arbeidsmigranten juist meer uit Oost-Europese landen. Sommige gebieden huisvesten veel arbeidsmigranten, in andere gebieden bijna geen. Vaak gaat het om een verblijf van een aantal weken, maar soms ook veel langer. Juist de regionale verschillen vragen om een ‘aanpak’ op maat, afgestemd op de achtergrond van de tijdelijk in ons land verblijvende mensen en hiermee passend bij hun wensen en budget. Kortom: een complexe problematiek die vraagt om goede analyse en het zoeken en realiseren van passende oplossingen.

De meeste gemeenten hebben wel enig idee van het aantal arbeidsmigranten in hun gemeente. Maar…hoeveel zijn het er nu eigenlijk echt? En waar verblijven ze? Veel gemeenten hebben wel een idee van ‘hoe niet’ en handhaven in situaties die zij niet wenselijk of acceptabel vinden. Vanwege de omstandigheden, de bestemming, brandveiligheid, bouwbesluit,… “Vaak is dit geen oplossing: de werknemers worden elders, vaak niet in veel betere omstandigheden, gehuisvest en er ontstaat een carrousel van woon- of slaapplekken. Van de ene plaats naar de andere, naar de buurgemeente… Een structurele oplossing op basis van slim beleid is dan noodzakelijk.”

Twee problemen in één project opgelost?

Soms zijn leegstaande kantoren goed te verbouwen tot specifiek op de doelgroep toegesneden huisvesting of misschien is er een minder goed functionerend recreatiebedrijf in de regio waar tijdelijke huisvesting (onder voorwaarden) mogelijk zou kunnen zijn of een woningbouwlocatie die niet van de grond komt… Vaak zijn er plaatsen te vinden die geschikt zijn en ook om andere redenen vragen om een, al dan niet tijdelijke, herinvulling. Van dergelijke projecten zijn inmiddels verschillende goede voorbeelden in Nederland, waar gelijktijdig met de oplossing van het huisvestingsprobleem direct ook andere voordelen zijn behaald: win-win!

Onze ondersteuning

Seinpost Adviesbureau is van mening dat de huisvesting van arbeidsmigranten kwalitatief goed (maar betaalbaar) en controleerbaar geregeld moet zijn. De overheden hebben hierin een structurerende rol en zouden de regie moeten houden over de ontwikkelingen. Wij gaan uit van een aantal eenvoudige en snelle stappen om de problematiek in beeld te krijgen:

  • Inventariseren van het aantal arbeidsmigranten, de werkgevers (bedrijven, uitzendbureaus) en de wijze waarop nu huisvesting plaatsvindt. Dit moet resulteren in een goede indicatie van de omvang van de woonbehoefte. Hoewel deze inventarisatie door het ‘mobiele karakter’ van de arbeidsmigranten altijd een globale inschatting is, geeft het wel een goed beeld van de omvang van de vraag naar huisvesting.
  • Gelijktijdig met de inventarisatie van de omvang van de woonbehoefte overleggen we met werkgevers en uitzendbureaus over de gewenste huisvesting. Niet alleen het aantal, maar zeker ook de aard van de huisvesting en de wijze waarop zij hierin al dan niet een rol kunnen en willen spelen.
  • Met de gemeente analyseren we het beleid inzake huisvesting en bepalen we in hoeverre dit aanpassing behoeft of nog moet worden opgesteld. Is er bijvoorbeeld al sprake van passend beleid dan onderzoeken we samen hoe dit meer efficiënt kan worden uitgevoerd en hoe beter kan worden ingespeeld op de behoeften van de arbeidsmigranten en werkgevers.
  • Samen met de gemeente en werkgevers overleggen we over de gewenste huisvestingswijze: in grotere eenheden, of juist meer gespreid? Daarnaast verkennen we in regionaal perspectief de mogelijkheden voor huisvesting.
  • Kansrijk geachte mogelijkheden worden door ons in hoofdlijnen (factsheet) uitgewerkt, waarbij we aangeven waar de mogelijkheden liggen voor realisatie en waarmee rekening moet worden gehouden. We ondersteunen bij het zoeken naar initiatief nemende of exploiterende partijen en begeleiden het proces van realisatie en te maken (beheer)afspraken.

Meer weten?

Heeft u zelf als bedrijf behoefte aan kwalitatief goede huisvesting voor uw buitenlandse werknemers of speelt deze behoefte in uw gemeente? Wij helpen u graag met onze expertise om samen met u te zoeken naar goede, structurele oplossingen.

Meer weten? Neem contact op met Lars Pijlman (l.pijlman@seinpost.com) of 06 5141 4766.