Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt

Oftewel: de zoektocht naar het economische DNA van uw gemeente

Wij merken in onze dagelijkse adviespraktijk een toenemende vraag naar de economische visieontwikkeling van gemeenten. Dit is opmerkelijk, omdat juist ook onder lokale bestuurders het gedachtegoed van ‘de onzichtbare hand’ steeds sterker vertegenwoordigd is. Deze theorie van econoom Adam Smith stelt dat de overheid zich met zo weinig mogelijk zaken dient te bemoeien.
Zijn deze gemeenten een voorbode op een revival van de ‘maakbare samenleving’? Of spelen andere motieven een rol? En wat is de grootste opgave van hedendaagse economische visies? Of anders gezegd: wat hebben Urk en Amsterdam gemeen...?

Oude theorieën maken plaats voor nieuwe inzichten

Waarom gaan bedrijven zich ergens vestigen? Dat is voor nogal wat lokale overheden een belangrijke vraag die moet worden beantwoord. Want als je dat weet, kom je in de gunst van aansprekende bedrijven. Veel wethouders zijn dan ook aanwezig op netwerkbijeenkomsten en (internationale!) beurzen, openen hippe incubators (in gewoon Nederlands: een broedkast voor hoogwaardige startende bedrijven) of richten zelfs hun eigen innovatieve clusters op. Behoorlijk wat locatietheorieën inspireerden lokale bestuurders en stonden aan de wieg van lokaal economisch beleid. Maar ook in een recent krantenartikel (“Elk dorp zijn eigen Silicon Valley”, 28 mei 2016) wordt realisme gevraagd en gewaarschuwd voor versnippering. 

De inzichten van de civil society dringen ook door in het economische domein. De rolverdeling tussen overheden, ondernemers, vastgoedeigenaren, onderwijs en zorg is veranderd. Dit levert ook nieuwe samenwerkingsmodellen op bij het ontwikkelen van lokaal economisch beleid. Steeds meer is er sprake van oprechte samenwerking en co-creatie. Wat daarbij helpt is dat de overheid wel steeds meer moet loslaten.

Eenheidsworst voldoet niet meer

Iedere gemeente is uniek. Toch is het ‘economisch beleidstoerisme’ een vooraanstaande hobby van menig beleidsmaker. Iedere gemeente wil toch haar eigen High Tech Campus (Eindhoven), Modekwartier (Arnhem) of 9 Straatjes (Amsterdam). Ons advies: houd daar alsjeblieft mee op en ga op zoek naar het economisch DNA van uw gemeente. Door de toegenomen concurrentie tussen steden (en dorpen) zijn de voorzieningen van talrijke gemeenten in toenemende mate afhankelijk van de eigen inwoners. Maar wat weten de beleidsmakers nu daadwerkelijk over deze doelgroep? Per gemeente zijn duidelijke verschillen te zien voor wat betreft leefstijlen. Maar wat doen we momenteel hiermee in ons economische beleid?

Terwijl juist deze informatie ons kan helpen de juiste keuzes te maken voor het versterken van het economisch profiel van een gemeente.

Dit vraagt om een nieuwe aanpak

Er zijn nieuwe leidende principes over hoe wij - ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en andere belanghebbenden - met elkaar omgaan. De civic society leidt tot een nieuwe rolverdeling.  Niet vanuit de lokale overheid betrokkenen ‘slechts’ informeren of in het beste geval laten meepraten, maar daadwerkelijk samenwerken, ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van economisch beleid. Wij maken in onze dagelijkse praktijk hierbij gebruik van beproefde en vernieuwende werkvormen om met elkaar in gesprek te komen.

En een helder toekomstperspectief

Een nieuwe economische visie moet betrokkenen een wenkend perspectief bieden. Een stip op de horizon die aanzet tot actie én investeren. Uiteraard wel binnen een realistisch kader. Groei is in veel gevallen niet meer het meest realistische scenario. Ook vanuit de woonfunctie geredeneerd kan nog sterker inzichtelijk worden gemaakt waar, gelet op de kenmerken van de lokale bevolking, de behoefte ligt op het gebied van voorzieningen. Die opgave is op Urk en in Amsterdam identiek!

Retail, horeca, zorg en persoonlijke dienstverlening zijn zodoende naar aard en omvang nog beter in te kleuren. Consumenten hebben bijvoorbeeld duidelijk voorkeuren voor bepaalde winkels en recreatievoorzieningen. In hoeverre is het lokale of het regionale aanbod hierop afgestemd? En kan door dit inzicht meer eentonigheid worden voorkomen in het voorzieningenaanbod? Dit betekent dat nog nadrukkelijker keuzes moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld over het voorzieningenaanbod in de gemeente, de ruimte voor bestaande bedrijven met groeiambities, de gewenste woon-werkbalans en de regionale positionering.

We zijn momenteel onder meer actief in Leidenschedam-Voorburg en Lingewaal. Wij komen ook graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken om werk te maken van uw economische ambities.

Wilt u meer informatie? Mail of bel dan naar Lars Pijlman, l.pijlman@seinpost.com of   06-5141 4766.

Onze specialist(en)

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

Tel. : 06 5141 4766
Email : l.pijlman@seinpost.com