Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Corona-crisis geen reden tot somberen, maar reden tot actie vanuit een herstelplan

De corona-crisis heeft grote impact op onze centra en versnelt ook trends en ontwikkelingen die al zorgden voor structurele veranderingen. Centra spelen een cruciale rol in onze samenleving, zowel in economisch en sociaal maatschappelijk opzicht. Alle reden om gericht te werken aan het herstel van centra via een herstelplan.

Het belang van vitale centra

 

Nederlanders zijn gehecht aan een levendig centrumgebied. Twee op de drie vinden namelijk een levendige winkelstraat in hun woonplaats essentieel (I&O Research, 2020). Bijna even veel consumenten (64%) maken zich zorgen om het voorbestaan van winkels in zijn of haar woonplaats. Onze centra zijn daarnaast ook een belangrijke bron van werkgelegenheid. Binnensteden zijn goed voor 11% van het totale aantal banen in Nederland. In een willekeurige middelgrote gemeente gaat het al snel over tweeduizend banen voor alle lagen van de bevolking (bureau Louter, 2018). Bovendien zijn vele centra ook ware toeristische bestemmingen. Centrum- en winkelgebieden worden op dit moment hard getroffen door de corona-crisis. De actuele prognose is dat 20 tot 30% van de winkels binnen het jaar niet meer bestaat (INretail, 2020). Waar de afgelopen jaren de leegstand enigszins werd opgevuld door meer horeca en economische hoogconjunctuur, zal ook de huidige situatie leiden tot groeiende leegstand in de horecasector. Deze ontwikkelingen vragen om actie en om samen te werken aan vitale en toekomstbestendige centrum- en winkelgebieden.

Werken aan een nieuw perspectief met herstelplannen tijdens corona


Door de impact van de coronacrisis staan centrum- en winkelgebieden aan de vooravond van een versnelt transformatieproces. Nu Nederland meer grip lijkt te hebben op het virus en noodmaatregelen voor veel ondernemers ‘hun werk doen’, rijst de vraag: hoe komen we gezamenlijk sterker uit de crisis? Seinpost ontwikkelde daarom een unieke herstelaanpak gebaseerd op antropologische inzichten. Een aanpak die nieuw perspectief biedt voor bestuurders en ondernemers en onderscheidt maakt in drie fasen:

• Eerstelijns noodhulp (0-6 maanden)
• Herstelfase (4-14 maanden)
• Programmaontwikkeling 2025/2030: formuleren van een meerjarig perspectief

We bevinden ons nu in de herstelfase. Via een herstelplan wordt de basis gelegd voor een voorspoedig herstel. Ook om daarna voortvarend verder te werken aan de structurele versterking van onze centra. Zo’n herstelplan brengt focus aan en zet in op prioritaire, no-regret en structuurversterkend maatregelen die direct en/of korte termijn effect sorteren. Herstelplannen bieden daarnaast perspectief en creëren daarmee rust voor ondernemers en andere partijen in een centrumgebied zodat ruimte ontstaat om te ondernemen. En om het ijzer te smeden als het heet is, worden ook keuzen gemaakt; wat voor centrum willen we zijn? En als we ons willen ontwikkelen van ‘place to buy’ naar ‘place to be’ welke nieuwe programmatische mogelijkheden zien we voor die gebieden waar geen (economisch) perspectief meer is voor winkels en/of horeca?

Om ook toe te kunnen werken, bevat een herstelplan een (aanzet tot) een ‘toolbox’ gericht op het aanpassen van planologische kaders tot een transformatiefonds. Een belangrijk onderdeel van zo’n actiegericht plan zijn de zogenaamde ‘no-regret’-maatregelen. Ofwel; investeringen waar je geen spijt van krijgt. Denk aan investeringen die de verblijfskwaliteit en uitstraling in een gebied verhogen, duurzaamheidsmaatregelen, ingrepen gericht op het tegengaan van hittestress en wateroverlast (via vergroening bijvoorbeeld), het versterken van samenwerking met bijvoorbeeld een bedrijveninvesteringszone en het naar voren halen van geplande ingrepen in de openbare ruimte.

Actiegericht innoveren

 

Tijdens de herstelfase gaat de aandacht uit naar de ‘wederopbouw’ na de schade die corona veroorzaakte en tegelijk naar het leggen van een fundament voor toekomstbestendig ontwikkelingen. Daarbij beginnen we nooit vanaf nul. Vele centra beschikken al over analyses, visies en actieplannen. Een herstelplan maakt gebruik van deze bestaande bouwstenen en wordt co-creatief met direct betrokkenen opgesteld. In een kort tijdsbestek wordt toegewerkt naar een ‘hands-on’ herstelplan waar betrokken partijen ook direct mee aan de slag kunnen.

Wilt u meer informatie en doorpraten over onze Herstelaanpak? Neem dan contact op met John Bardoel op 06 2252 7964.