Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Proef met de proeftuin: Seinpost regisseert herbestemming in Elsendorp

Op het platteland groeit het aantal leegstaande agrarische bedrijven. De leegstand ontsiert het landschap en beïnvloedt de leefbaarheid negatief. De provincie Noord-Brabant experimenteert vanuit het ‘Programma Leegstand’ met proeftuinen. Proeftuin VAB (Voormalige Agrarische Bedrijven) Elsendorp in de gemeente Gemert – Bakel is een van de vijf proeftuinen. Wij mogen bij Seinpost het proces van deze proeftuin regisseren. 

Het project

De proeftuin VAB Elsendorp is een uniek herbestemmingsproject. Door de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en bewoners in Elsendorp is er een gezonde voedingsbodem voor zo’n proeftuin. In Elsendorp is burgerparticipatie de motor van het prettige woon- en leefklimaat. De dreigende leegstand van boerenbedrijven in het dorp riep reacties op. Hoe zetten wij de te verwachten leegstand om en geven wij een toekomstbestendige ‘nieuwe’ invulling aan de vrijkomende boerderijen? Kan de drang van de inwoners om zelf een bijdrage te willen leveren gebruikt worden in een gebiedsgerichte aanpak? Deze reacties en onderlinge samenwerking vormden de aanleiding voor de proeftuin. Een collectieve aanpak om omgevingsgericht te werken en zo het probleem van leegstand om te buigen naar mogelijkheden voor de toekomst. Met als doelen: versterking van de leefbaarheid, verbetering van de kwaliteit van de omgeving, ruimte voor (agrarische) bedrijvigheid en voor wonen en recreatie, maar ook verduurzaming in een toekomstbestendig buitengebied. 

Regie

Seinpost Adviesbureau BV, PAS bv en Het Kadaster trekken in dit herverkavelingsproject als ‘De Propeller’ samen op. Met de Stichting Dorpsoverleg ‘Elsendorp’, de gemeente Gemert-Bakel en de provincie Noord-Brabant als opdrachtgevers trekken zij vanuit hun eigen specifieke expertise dit unieke programma om zo het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Seinpost is expert op het gebied van stedelijke economie, gebiedsontwikkeling en procesmanagement. PAS bv richt zich vooral op de plan-economische kant van gebiedsontwikkeling en is expert in pilotprojecten voor de omgevingswet. Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met landelijke en stedelijke herverkaveling en zorgt voor de waarborging van ieders rechten.

Wilt u verdere info? Dan kunt u terecht bij Seinpost-adviseur Ton Peters via 06 5346 1224 of t.peters@seinpost.com.