Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Samenwerken laat centrumactieplannen slagen

Dat het winkellandschap in rap tempo verandert, is ondertussen duidelijk. Bekende winkelformules verdwijnen uit het straatbeeld en maken plaats voor lege panden met een bijna permanente te-huur-sticker. Maar ook ons veranderend bestedingspatroon, de aankomende vergrijzing en de sterke verstedelijking drukken hun stempel op dorps- en stadscentra. Om onze centra nu en in de toekomst aantrekkelijk en vitaal te houden is gezamenlijke actie nodig. Seinpost brengt centra in beweging door centrumactieplannen.

 

Voor het opstellen én uitvoeren van een centrumactieplan is een helder ontwikkelingsperspectief nodig. Kernachtig samengevat in een gebiedsprofiel. Dit bevat informatie over de lokale identiteit en karakter en geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling. Ook om in te spelen op de eerdergenoemde trends en ontwikkelingen die een realistisch toekomstbeeld afdwingen. Sommige branches komen namelijk niet meer terug in dorpscentra. De toenemende vraag naar vrijetijdsbeleving biedt volop kansen voor centra. Een kernachtig gebiedsprofiel biedt alle stakeholders een gezamenlijke stip op de horizon. Hier worden concrete acties aan gekoppeld.  

Het palet aan acties, en de instrumenten die hierbij horen, is breed. Het functioneren van een centrum draait immers niet enkel en alleen om winkels. Aspecten zoals toegankelijkheid, sfeer & beleving, aanbod, marketing & promotie, samenwerking en schoon, heel & veilig zijn allemaal bepalend voor het goed functioneren van een vitaal dorpscentrum. Sommige acties zijn specifiek voor gemeente zoals het actualiseren van planologische kaders of het aanpassen van beleid. Andere acties moeten weer door de ondernemers en vastgoedeigenaren zelf worden opgepakt.

 

Om een centrumactieplan te laten slagen is een heldere uitvoeringsagenda en organisatie van belang. Want, wie gaat wat doen? Vaak richten we werkgroepen in om met de uitvoering aan de slag te gaan. Een overkoepelende stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, overziet dan de uitvoering van de gezamenlijke ‘agenda’. De gewenste organisatiestructuur is in ieder centrumgebied maatwerk. Er is geen blauwdruk. Uiteindelijk moeten ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente de acties samen oppakken om de ambities waar te maken. Door samenwerking kunnen zij namelijk de effectiviteit en impact van hun acties vergroten.

Seinpost is momenteel in verschillende regio’s betrokken bij het schrijven van centrumactieplannen. Altijd in co-creatie. Adviseur Wouter Hunnekens was onlangs in één van deze regio’s bij een bijeenkomst met centrumondernemers. “Het is mooi om te zien dat na de georganiseerde bijeenkomsten de samenwerking al begint de bloeien. De datumprikker voor de eerstvolgende ondernemersvergadering ging meteen de deur uit. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om een gedragen centrumactieplan op te stellen maar het participatieproces en samenwerking hieraan vooraf is net zo waardevol.”

Wilt u hierover doorpraten met Wouter? Neem dan gerust contact met hem op!

Onze specialist(en)

Wouter Hunnekens

Nieuwsgierige adviseur die makkelijk schakelt tussen denken en doen

Tel. : 06 8688 3211
Email : w.hunnekens@seinpost.com