Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Valkenburg wijst de weg naar de BIZ 2.0?!

De BIZ (bedrijveninvesteringszones) heeft stevige voet aan de grond gekregen in Nederland. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam die tijdens het goed bezochte najaarsseminar van Platform De Nieuwe Winkelstraat op 4 november jl. zijn gepresenteerd. Op dit moment zijn er ruim 300 bedrijveninvesteringszones in Nederland actief! Wat zijn de successen? En wat zijn kansen voor de toekomst? In dit artikel gaan we kort in op de succesfactoren en blikken we vooruit door de link te leggen met de bijzondere opzet van de BIZ in Valkenburg aan de Geul.

 

Het onderzoek van het CMI is het eerste totaaloverzicht van bedrijveninvesteringszones in Nederland. Een waardevol overzicht dat tot nu toe nog ontbrak. Voor het onderzoek is een enquête uitgezet onder de verschillende BIZ-en. De antwoorden geven een goed beeld van de toegevoegde waarde van de BIZ. Verhogen van de betrokkenheid en betere samenwerking worden genoemd als een belangrijke meerwaarde van professioneel samenwerken. Ook ontstaat er meer financiële slagkracht, doordat alle bedrijven en/of vastgoedeigenaren bijdragen en doordat er langjarig inkomsten zijn.

 

Naast de ontwikkeling van het aantal bedrijveninvesteringszones, geeft het onderzoek ook zicht op het type BIZ-en. Ruim 70% van de BIZ-en vinden we in winkelgebieden. Bijna 25% van de BIZ-en is op een bedrijventerrein. Het aantal BIZ-en in andere gebieden (11 in 2019) is beperkt, maar neemt wel toe. De BIZ in Valkenburg aan de Geul is zo’n BIZ. Deze BIZ bestrijkt de gehele kern Valkenburg en zet zich in voor detaillisten, horecabedrijven (van restaurant tot hotel) en bedrijven uit de vrijetijdseconomie. Deze opzet is wat betreft gebiedsafbakening en type ondernemers uniek in Nederland.

 

Het vergroten van de slagkracht en de ambitie om structureel in het product Valkenburg aan de Geul te investeren, was ook een belangrijk vertrekpunt voor deze BIZ. Op initiatief van het Valkenburgs Ondernemerscollectief (VOC), Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Valkenburg aan de Geul en VVV Zuid Limburg zijn ondernemers aan de slag gegaan met het opstellen van een BIZ-plan dat aansluit bij de behoeften van de ondernemers in Valkenburg aan de Geul. Dit heeft met begeleiding door Seinpost geleid tot een plan dat stevig inzet op het (online) vermarkten van Valkenburg aan de Geul, ingrepen die bijdragen aan de sfeer en beleving voor bezoekers, toeristen en bewoners, een jaarrond programma van evenementen, een gebiedsbudget (maatwerk voor samenwerkende ondernemers) en een professionele organisatie (met een citycoach) en communicatie om de achterban goed te blijven betrekken bij de BIZ. Rekening houdend met de verschillende type bedrijven wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd zodat een totaal budget van zo’n 175.000 euro ontstaat. Via een formele stemming is inmiddels gebleken dat hiervoor draagvlak bestaat bij de bijna 300 ondernemers in Valkenburg aan de Geul, in 2020 zal de BIZ formeel starten.


Deze inzichten vanuit het onderzoek en de ervaringen in Valkenburg aan de Geul roepen ook de vraag op; wat kunnen we nu nog meer met dit instrument? Tijdens het congres werd ook duidelijk dat het denken over de BIZ zich ontwikkelt. Hoe kan de BIZ 2.0 eruit zien?

De opzet in Valkenburg leert dat de BIZ voor een breed palet van gebieden en type bedrijven een interessant voertuig is voor collectieve investeringen in zaken die economische meerwaarde voor het gebied opleveren. De opgave die voorligt, is daarbij leidend voor de activiteiten die worden opgepakt. Daarbij kan het dus om veel meer gaan dan schoon, heel en veilig, of de sfeerverlichting alleen. Randvoorwaarde is dat partijen de meerwaarde van samen optrekken zien. Waar dat bij sfeerverlichting evident is, vraagt dat voor transformatie (of de aanpak van leegstand) meer onderbouwing. Maar laten we deze verbreding ook vooral met elkaar verkennen, de tijd is er rijp voor!

 

Dat een inhoudelijk breed programma mogelijk is, laten de Business Improvement Districts (BID) in het buitenland zien. De BIZ is de Nederlandse evenknie van de BID in het buitenland. Ervaringen in Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn mede aanleiding geweest voor de BIZ in Nederland. Interessant is de opzet van de programma’s van de BID’s. Deze BID is een partnership tussen ondernemers en overheid. Naast de ook in Nederland bekende activiteiten gericht op marketing en promotie, zet de BID zich ook in voor veiligheid en duurzaamheid. Door de resultaten van acties te meten, worden resultaten voor ondernemers duidelijk zichtbaar. Hiermee wordt de meerwaarde van de BID aangetoond en blijven ondernemers enthousiast. Met succesvolle stemmingen over de voortzetting van de BIZ tot gevolg.

 

Graag gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden die de BIZ u biedt om gebiedsgericht met ondernemers en/of vastgoedeigenaren het economisch functioneren te versterken! Neem voor meer informatie contact op met John Bardoel op 06-2252 7964.