Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Verbetering Zelhem-centrum: een tussenstand

In de kern Zelhem (gemeente Bronckhorst) begeleidt Seinpost alweer ruim 3 jaar de werkgroep vitale kernen. Deze werkgroep bestaat uit diverse vertegenwoordigers van oa. de industrie, sport, zorg, cultuur, detailhandel/horeca. Doel is om de kern Zelhem, gelegen in de Achterhoek, vitaal te houden, waarbij is geconstateerd dat voorzieningen (in brede zin) daarvoor een belangrijke voorwaarde zijn. Veel mensen besluiten om ergens te (blijven) wonen op basis van het pakket aan voorzieningen in die plaats.

De meeste voorzieningen zijn geconcentreerd in het centrumgebied en aanpalend. Daarom is de focus van de werkroep gericht op het centrumgebied, doel is te komen tot een goed functionerend centrum waar alle functies ‘samenwerken’ en zonder leegstand. Met de werkgroep hebben we de mening van ondernemers en eigenaren over het eigen centrum achterhaald en via het dorpspanel en een actieve eigen website, de meningen van de inwoners.

Samen met ondernemers en eigenaren is gewerkt aan een streefbeeld, gebundeld in een document: een top 10 van actiepunten voor Zelhem, opgesteld in 2018. Onder de werkgroep hangen inmiddels drie projectgroepen, die zich richten op verschillende thema’s uit de top 10, waarin leden van Vitale Kernen én ambtenaren van de gemeente nauw samenwerken: participatie in optima forma.

Eén project richt zich op de (onevenwichtige) winkelstructuur van het centrum, waarbij we een perspectief hebben geschetst en dit voorleggen aan ondernemers en eigenaren om na te gaan of zij het herkennen en mee willen werken. Met als doel leegstand te genezen en beter nog, te voorkomen, hebben we een beeld opgesteld van kansrijke branches/ activiteiten om panden te vullen en mogelijk actieve acquisitie te plegen, dus ondernemers van buiten Zelhem aan te trekken. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor een ‘Zelhemhus’, een Kulturhus voor alle Zelhemmers waar oa. de bibliotheek en het verenigingsleven een plaats zal krijgen. Ook bemoeien we ons met de woonagenda, en benadrukken het belang dat nieuwe, betaalbare woningen worden gerealiseerd, zodat vooral jongeren in Zelhem kunnen blijven. En tot slot is er het project verkeer en veiligheid, gericht op een betere verkeerscirculatie door het centrum en een veiliger verkeersituatie.

Eind 2019 hebben we de resultaten vanuit de projectgroepen opgehaald en vervolgens gevisualiseerd op een Kansenkaart voor Zelhem-centrum. Op die kaart is het toekomstige winkelgebied ingetekend met een winkelcontour. Verder is voor allerlei plekken aangegeven wat er zou moeten gebeuren, zoals een verlevendiging van de Markt, herinrichting van de Smidstraat en een cultuurcluster bij het park. Begin januari presenteerde we de kansenkaart aan het college van B&W. Zij brachten die dag een werkbezoek aan Zelhem.

 

Op 22 februari hebben we een manifestatie gehouden in de Lambertikerk en de plannen op een interactieve wijze gedeeld met inwoners. Deze manifestatie werd druk bezocht en bezoekers konden hun mening geven en opmerkingen maken via een formulier. In totaal werden ca. 70 formulieren verwerkt waar uit het beeld naar voren kwam dat inwoners zich in de meeste plannen konden vinden, maar er werden ook opmerkingen en aanvullingen gemaakt.

Op dit moment kijken we als Werkgroep naar hoe we de plannen nog beter kunnen maken met deze aanvullingen. En kijken we hoe we verder gaan met de projectgroepen, die vanaf nu daadwerkelijk met uitvoering bezig gaan.

Vitale Kernen leeft in Zelhem. Om ook tegemoet te komen aan het ongeduld van inwoners die graag actie zien, beraden we ons nu op enkele concrete kleine projecten die we met voorrang kunnen oppakken. De gemeente stelt hier geld voor beschikbaar. Het betreft de inrichting van de gevel van Aldi, aanpak lage muur rond de kerk en het verplaatsen van de muziekkoepel. Ook denken we sindskort mee over de herinvulling van het voormalige Witte Paard richting een wooncomplex, wellicht met een hotel erbij.

De laatste twee maanden staan in het teken van corona. De gevolgen daarvan zijn ongewis. Wij werken zoveel mogelijk door aan de voorbereiding van plannen. En hopen dat deze vervolgens tot uitvoering gaan komen binnen afzienbare tijd.

Wilt u meer weten over Zelhem of over vitale kernen? Neem dan contact op met Jan-Willem Speetjens op 06 2700 1311.

Onze specialist(en)

Jan-Willem Speetjens

Retailspecialist met scherpe blik op de inhoud

Tel. : 06 2700 1311
Email : j.w.speetjens@seinpost.com