Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Regionale visie

Wilt u met de gemeenten in uw regio tot afstemming komen over ontwikkelingen in de retail of over de programmering van bedrijventerreinen? Hoe groot is de opgave in de regio en waar liggen economische kansen? Hoe kunnen plannen op onvoorziene en ongewenste locaties uit de markt worden genomen, om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken? Kiest u voor het realiseren van een economisch sterke regio? Seinpost staat u hierin bij!

Economie stopt niet bij de gemeentegrens

De uitdagingen van deze tijd, zoals overaanbod aan kantoren en winkelruimte, bevolkingsdaling en vergaande verstedelijking, vragen om regionale afstemming. Tegelijkertijd zijn er volop kansen voor het realiseren van economische groei en draagvlak voor regionale voorzieningen. Provincies sturen steeds nadrukkelijker aan op regionale afstemming. De economie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Wij zijn ervan overtuigd dat een integrale aanpak nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de (economische) kansen te verzilveren. Een aanpak vanuit het ruimtelijk, sociaal-culturele en economisch domein voor het realiseren van een goed woon, werk- en leefklimaat. Gemeenten moeten samenwerken en elkaar niet tegenwerken om voor de lange termijn de juiste functie op de juiste plaats te krijgen. Voor het behoud en de groei van werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Durf te kiezen

Regio’s moeten bepalen wat de kansrijke en kansarme locaties zijn. Op kansrijke locaties moet het ondernemerschap worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Op kansarme locaties zal naar alternatieven gezocht moeten worden om nieuw perspectief te bieden. Dat kan bijvoorbeeld herstructurering, sanering of schrappen van planologische voorraad zijn. Onze aanpak richt zich op het maken van deze keuzes. Maar wel keuzes op basis van een inhoudelijke onderbouwing én met sterke betrokkenheid van alle belanghebbenden: ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en provincie. Kennis en proces zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder draagvlak geen uitvoering. De uitkomst is een gedeelde toekomstambitie met een duidelijke strategie en uitvoeringsagenda waarmee u gezamenlijk aan de slag kan. Immers: alleen ga je sneller, maar samen kom je als regio verder!

Belangrijke klanten zijn regionale samenwerkingsverbanden en provincies. 

Praktijkvoorbeelden

  • Drentse Zuidas
  • Goeree-Overflakkee
  • Regio Drechtsteden
  • Regio Noord Veluwe
  • Regio Parkstad Limburg
  • Regio West-Friesland
  • Provincie Drenthe
  • Provincie Gelderland

Onze specialisten: 

Lars Pijlman

Lars Pijlman

Economische strateeg met sterke proceskwaliteiten

Tel. : 06 5141 4766
Email : l.pijlman@seinpost.com
Ton Peters

Ton Peters

Ervaren generalist met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen

Tel. : 06 5346 1224
Email : t.peters@seinpost.com