Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Privacy Wetgeving Seinpost Adviesbureau BV

Seinpost Adviesbureau BV, gevestigd aan Brugstraat 1a, 5211VS te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Seinpost Adviesbureau BV, Brugstraat 1a, 5211VS te ‘s-Hertogenbosch 088-2100200 (www.seinpost.com).

W. Vaessen is de Functionaris Gegevensbescherming van Seinpost Adviesbureau BV. Hij is te bereiken via w.vaessen@seinpost.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Seinpost Adviesbureau BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat Opdrachtgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat Opdrachtgever deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (zakelijk)
  • E-mailadres (zakelijk)
  • Foto van opdrachtgever
  • Legitimatie van opdrachtgever 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Seinpost Adviesbureau BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van Opdrachtgever: Burgerservicenummer (BSN) alleen als deze zakelijk van belang is en van toepassing is zoals bijvoorbeeld in een aanbesteding. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Seinpost Adviesbureau BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Opdrachtgever te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Voor het uitoefenen van een zakelijke overeenkomst waarbij Opdrachtgever betrokken is als onderdeel van de (mogelijke) opdracht 

Geautomatiseerde besluitvorming

Seinpost Adviesbureau bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Seinpost Adviesbureau bv) tussen zit. Seinpost Adviesbureau BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen waarbij uw persoonsgegevens zonder of met personeelsleden van Seinpost Adviesbureau bv gedeeld kunnen worden met derden. Seinpost Adviesbureau BV maakt gebruik van “in de Cloud”. Opgeslagen gegevens worden dus niet lokaal maar in de Cloud bewaard. Seinpost Adviesbureau BV heeft met haar leverancier duidelijke afspraken hier en over de beveiliging gemaakt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Seinpost Adviesbureau BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens: Bewaartermijn, zolang zakelijk van toepassing is of kan zijn. Personalia: Bewaartermijn, zolang zakelijk van toepassing is of kan zijn. E-mail adres: Bewaartermijn, zolang zakelijk van toepassing is of kan zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Seinpost Adviesbureau BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met Opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze bewerkersovereenkomst is vernoemd in onze algemene voorwaarden. Seinpost Adviesbureau BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Seinpost Adviesbureau BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Websites

Het is mogelijk om op de website van Seinpost Adviesbureau een contactformulier in te vullen. Seinpost Adviesbureau gaat in een beveiligde omgeving met deze gegevens te werk. Het HTTPS adres is gecertificeerd en via het ‘groene slotje’ in de adresbalk zichtbaar dat men zich in een beveiligde omgeving bevindt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Opdrachtgever heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft Opdrachtgever het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Seinpost Adviesbureau bv en heeft Opdrachtgever het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Opdrachtgever bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van Opdrachtgever hebben in een computerbestand naar Opdrachtgever of een ander, door Opdrachtgever genoemde organisatie, te sturen.

Opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar w.vaessen@seinpost.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door Opdrachtgever is gedaan, vragen wij Opdrachtgever een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Seinpost Adviesbureau BV wil Opdrachtgever er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seinpost Adviesbureau BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via w.vaessen@seinpost.com

Seinpost Adviesbureau BV

’s-Hertogenbosch, 25 mei 2018