Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Groeistrategie regio Drechtsteden

Het herstel van de economie in het Drechtstedengebied blijft achter bij de rest van de Randstad. Gelijktijdig liggen er kansen in de regio voor economische groei en het realiseren van regionale voorzieningen. Dit was aanleiding voor de regio Drechtsteden om een nieuwe ontwikkelstrategie op te stellen. Seinpost heeft meegewerkt aan het opstellen van de Groeistrategie Drechtsteden, een heldere, samenhangende toekomstambitie en met daaraan verbonden programmatische doelen tot het jaar 2030. De groeiagenda is opgesteld langs drie programmalijnen die onderling samenhangen:

  1. Goed wonen
  2. Goede bereikbaarheid
  3. Goed werken

Bijzonder is de wijze waarop de agenda tot stand is gekomen. In wekelijkse ‘snelkookpansessies’ is aan de hand van de OGSM-methodiek (Objectives, Goals, Strategies en Measures) in nog geen twee maanden tijd een samenhangende, gedragen en inspirerende agenda tot stand gekomen met heldere keuzes. Om aan de ambities te kunnen voldoen zijn tot 2030 onder meer 25.000 extra woningen en 30.000 arbeidsplaatsen nodig.

Ook is er nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en innovatie in de regio. Seinpost heeft dit zowel procesmatig als inhoudelijk begeleid en was schrijver van het einddocument.

Links:                                     

Drechtsteden -  Groeiagenda - 2030   

Seinpost daagt gemeentes uit: Durf te dromen! 

Opdrachtgever:    Regio Drechtsteden

Rol Seinpost:        Inbrengen van inhoudelijk kennis, moderator snelkookpansessies en

                                penvoerder van het visiedocument

Resultaat:              Bestuurlijke vastgestelde Groeiagenda 2030 voor de regio en de

                                toezegging van de provincie Zuid-Holland om investeringsgeld

                                beschikbaar te stellen voor de uitvoering