Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Monitor leefbaarheid en veiligheid, Utrecht

Aan de Kaatstraat in Utrecht was jarenlang het Project Gecontroleerde Heroïneverstrekking (PGH) gevestigd. Dit project was onderdeel van een landelijk experiment waarbij op medisch voorschrift heroïne werd verstrekt aan ernstig verslaafden. De vestiging van het PGH in de buurt was zeker niet onomstreden: de buurt kwam in 2000 hevig in opstand. Bij de vestiging van het PGH is er een overeenkomst tussen bewoners en de gemeente Utrecht opgesteld met beheerafspraken. Een onderdeel hiervan was een jaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijk. Seinpost heeft dit onderzoek jaarlijks uitgevoerd.

Het onderzoek bestond uit een analyse van feitelijke informatie, zoals het aantal meldingen bij de politie, wijkbureaus in Utrecht en bij het klachtenmeldpunt van het PGH zelf, en een grootschalige enquête onder ca. 1.500 huishoudens in het beheergebied rondom het PGH. Onderwerpen die in de enquête aan de orde kwamen: problemen in de buurt, overlast (subjectief en objectief), onveiligheid (subjectief en objectief), problemen gerelateerd aan (hard)drugs, informatie over en houding ten opzichte van het hostel, kwetsbare locaties/ aandachtspunten, kennis over/vertrouwen in beheergroep en beheerplan. De objectieve cijfers en enquêteresultaten werden vervolgens in diverse groepsgesprekken met zowel professionals (wijkagent, veldwerker, wijkraad etc.) als buurtbewoners geduid. Dit jaarlijkse onderzoek gaf zowel de buurtbewoners als de gemeente concreet inzicht in de ontwikkeling van hun buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en de effecten van het PGH op de (leef)omgeving.

Eind 2014 is de behandelunit verhuisd naar het nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht. Ter afsluiting van het jaarlijkse onderzoek heeft Seinpost een artikel geschreven over de belangrijkste (succes)factoren bij het vestigen van een maatschappelijk omstreden voorziening in een woonomgeving en de geleerde lessen. Goede samenwerking tussen en inzet van bewoners, de gemeente, het PGH, politie en opbouwwerk in combinatie met zorgvuldig omgevingsbeheer blijken een belangrijke sleutel tot succes in veertien jaar PGH de Kaatstraat.

 Link:

Veertien jaar heroïneverstrekking in de Kaatstraat

Opdrachtgever:        Gemeente Utrecht

Rol Seinpost:            Monitor leefbaarheid en veiligheid

Resultaat:                  Jaarlijks rapport met ontwikkeling buurt en effecten vestiging PGH