Kijk op kansen

voor economische vitaliteit en leefbaarheid

Vestiging asielzoekerscentrum, Zutphen

In de voormalige rechercheschool aan de Voorsterallee in Zutphen stond de vestiging van een asielzoekerscentrum (hierna AZC) gepland. De gemeente Zutphen zocht een projectleider die zowel bestuurlijk als ambtelijk de vestiging van het AZC zou coördineren en ook nadrukkelijk de projectomgeving zou managen. De vestiging van dit type functies in een woonomgeving is vaak niet eenvoudig. Er ligt een maatschappelijke opgave om mensen in nood te huisvesten, maar tegelijktijdig heeft de gemeente ook de taak de leefbaarheid van de directe omgeving van het AZC te waarborgen. Seinpost heeft de rol als projectleider ingevuld. Deze taak bestond onder meer uit:

  • Aansturen van het project AZC (zowel bestuurlijk als ambtelijk) binnen de gemeente Zutphen totdat de belangrijkste besluiten en processtappen voor de opening van het AZC zijn gezet.
  • Managen van de projectomgeving (contacten met buurt en rest van Zutphen, contacten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), etc.).
  • Voeren van onderhandelingen met het COA namens het college van B&W over de condities waaronder de gemeente wilde meewerken aan de vestiging van een AZC.
  • Optreden als ambtelijk boegbeeld van het AZC richting o.a. bewoners, COA, gemeenteraad, politie, welzijnsinstellingen, scholen, werkgevers en overige stakeholders.

Sinds juli 2016 is na een ingrijpende verbouwing van circa 1 jaar het AZC geopend en biedt dit plaats aan maximaal 750 asielzoekers. In de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA is een scala aan afspraken gemaakt waardoor het AZC op een verantwoorde en beheersbare wijze kan worden ingepast in de Zutphense samenleving. Een bewonersadvies vormde voor het college van B&W belangrijke input voor de onderhandelingen met het COA. In de bestuursovereenkomst zijn niet alleen afspraken gemaakt over veiligheid en leefbaarheid, maar thema’s als dagbesteding, scholing en werk hebben ook nadrukkelijk een plek gekregen in de afspraken tussen de gemeente en het COA. 

Links:  

Asielzoekerscentrum Voorsterallee

Bekijk video

 

Opdrachtgever:    Gemeente Zutphen

Rol Seinpost:        Project-/procesbegeleiding

Resultaat:              Vestiging AZC met plek voor 750 asielzoekers met beperkte

                                maatschappelijke en/of politieke onrust.